Liczba odwiedzin: 175837
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO w POWIECIE GDAŃSKIM
Instrukcja | Redakcja | BIP.gov.pl

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE KIEROWNIKA BUDOWY

Wymagane dokumenty:
Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim o każdorazowej zmianie uczestników procesu budowlanego, dołączając na piśmie:

1) Informację o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego

Pobierz plik:
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego (.DOC)
Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego (.ODT)

    Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego (PDF)

2) Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz:
• zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę członków
• kserokopia decyzji stwierdzającej przygotowanie zawodowe

Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków (.DOC)
Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków (.ODT)

    Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków (PDF)

3) W przypadku zmiany nadzoru inwestorskiego:
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz:
• zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym wpis na listę członków
• kserokopia decyzji stwierdzającej przygotowanie zawodowe

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków (.DOC)
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków (.ODT)

    Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków (PDF)Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat (pok. 224)

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 16:00

czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 15:00Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),zwolnione od tej opłaty są: wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ; upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy; udzielone dalszemu pełnomocnikowi (substytucje); oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- składanych w interesie publicznym,
- inwestycji jednostek budżetowych,
- inwestycji jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych.

Opłaty administracyjne:
Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:
Nie dotyczy.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016/;
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98., poz.1071 - z późniejszymi zmianami/ z wyłączeniem art. 31;
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz.960 - z późniejszymi zmianami/.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  19397

Treść wprowadził(a):  Grzegorz Zajączkowski-Matejko, 2013-01-30 15:46:21

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-30 15:38:11