Liczba odwiedzin: 175683
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO w POWIECIE GDAŃSKIM
Instrukcja | Redakcja | BIP.gov.pl

DECYZJA O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE

Pobierz druk:
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie (.DOC)
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie (.ODT)

    Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie (PDF)

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) Oryginał dziennika budowy
• w wypadku zaginięcia dziennika budowy należy dostarczyć ocenę techniczną wykonaną przez osobę uprawnioną

2) Oświadczenie kierownika budowy:
• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

3) W razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu:

• oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu i przyłączy:
• przyłącza gazowego
• zbiornika gazowego wraz z przyłączem do budynku
• przyłącza kanalizacyjnego
• oczyszczalni ścieków
• zbiornika na nieczystości płynne
• przyłącza wodociągowego
• przyłącza elektrycznego
Uprawniony geodeta powinien określić, czy naniesiony na ww. pomiarach obiekt wraz z przyłączami jest wykonany zgodnie z pozwoleniem na budowę.
lubDo pomiarów geodezyjnych powykonawczych należy dołączyć sporządzone przez uprawnionego geodetę szkice geodezyjne (wraz z opisem), na podstawie których będzie możliwe określenie, czy dany obiekt wraz z przyłączami jest wykonany zgodnie z pozwoleniem na budowę.
5) Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji gazowej
6) Protokół lub potwierdzenie odbioru wewnętrznej instalacji gazowej
• jeżeli instalacja gazowa była wykonana na podstawie osobnego pozwolenia na budowę, należy złożyć odrębne zawiadomienie o zakończeniu budowy
Pobierz druk:
Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych dot. instalacji gazowej (.DOC)
Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych dot. instalacji gazowej (.ODT)
    Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych dot. instalacji gazowej (PDF)

7) Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji wodociągowej.

Jeżeli budynek jest podłączony do studni należy dostarczyć:
• Oświadczenie kierownika budowy (lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia) jednoznacznie stwierdzające, ze studnia wraz z przyłączem do budynku zostały wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i planem zagospodarowania działki
• Badanie wody

8) Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji kanalizacyjnej.

Jeżeli budynek jest podłączony do zbiornika na nieczystosci płynne, należy dostarczyć:
• oświadczenie kierownika budowy lub certyfikat producenta potwierdzające szczelność zbiornika

Jeżeli budynek jest podłączony do przydomowej oczyszczalni ścieków, należy dostarczyć:
• oświadczenie kierownika budowy / protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków jednoznacznie stwierdzający, że oczyszczalnia jest wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i planem zagospodarowania działki

9) Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji elektrycznej.

Akceptujemy zaświadczenie o przyłączeniu do sieci elektrycznej z firmy ENERGA.10) Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nie stosuje się do budynków: 
• podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
• używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; 
• przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; 
• niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; 
• przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
• mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 
• wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) (art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). 

11) Protokół lub potwierdzenie odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej
• podpisany przez uprawnionego elektryka (podać nr uprawnień)
• jednoznacznie potwierdzający, że instalacja elektryczna wewnątrz obiektu jest wykonana poprawnie

12) Protokół sprawdzenia przewodów kominowych
• podpisany przez mistrza kominiarskiego

13) Jeśli wniosek dotyczy budynku usługowego / z częścią usługową, należy dodłączyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 tj.:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Straży Pożarnej 

Pobierz druk:
Oświadczenie o braku sprzeciwu służb (.DOC)
Oświadczenie o braku sprzeciwu służb (.ODT)

    Oświadczenie o braku sprzeciwu służb (PDF)UWAGA
W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć:
oświadczenie kierownika budowy (potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony) wymieniające wprowadzone zmiany
kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
oświadczenie projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym czy nieistotnym odstąpieniem od pozwolenia na budowęMiejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Sekretariat (pok. 224)

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 16:00

czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 15:00


Opłaty skarbowe:

- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów),

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegaja innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki do podań:
- pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przerstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu, i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie ma ja miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynnosci urzędowej, albo wniosek o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składajac wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia , koncesji), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłacznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.


Opłata skarbowa od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego stanowi 25% jego powierzchni użytkowej, jednak nie większa niż 134,75zł.

W razie wydania pozwolenia na użytkowania budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.


Uwaga:


Opłaty administracyjne:
W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia warunków pozwolenia na budowę, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s=500zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego(k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego(w).
Współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U.10.243.1623 ze zm

Termin i sposób załatwienia:
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej, w terminie określonym w art.35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Uwaga: Przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, wchodzą w życie z dniem 1.01.2004r. Do obiektów budowlanych, w odniesieniu do których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano pozwolenia na budowę, nie stosuje się przepisów o obowiązkowej kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.: Dz. U.10.243.1623 ze zm;
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98., poz.1071 - z późniejszymi zmianam;
- ustawa z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282.j.t.)

Inne informacje:


Wersja do druku


Liczba odsłon:  18297

Treść wprowadził(a):  Grzegorz Zajączkowski-Matejko, 2013-01-30 15:45:18

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-01-30 15:13:09